Regulamin klubu muzycznego Dobry Wieczór:

Par.1
Zasady ogólne

1. Klub „Dobry wieczór” nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej. Wejście do klubu jest przywilejem członków klubu „Dobry wieczór” i ich gości, którzy posiadają ważne bilety.

2. Klubowicz nie ma prawa żądać za wykupione bilety zwrotu pieniędzy, jeżeli z winy klubowicza nie może ich wykorzystać.

3. Za niewykorzystane bilety, klubowiczowi nie przysługuje prawo prolongowania ich na następne wydarzenia.

4. Za sprawdzanie kart klubowych odpowiedzialny jest wyznaczony przez klub selekcjoner, który zaprasza gości do środka klubu.

5. Przyznawanie członkostwa do klubu „Dobry wieczór” zależy wyłącznie od właściciela klubu.

6. W przypadku łamania regulaminu klubu , klubowicz zostanie bezpowrotnie pozbawiony statusu członka klubu.

7. Do klubu zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

8. Zakazuje się wnoszenie do klubu napojów i jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

Par.2

Bilety i przedsprzedaż

1.1) Wyślijcie smsa na nr telefonu +48 507 022 092 z listą uczestników w celu weryfikacji czy te osoby są klubowiczami

1.2) Jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, otrzymacie sms’a zwrotnego z kwotą do wpłaty oraz tytułem wpłaty –
“rezerwacja nr xxxxx” (PROSIMY NIE ZMIENIAĆ TREŚCI ANI NIE DODAWAĆ SWOICH UWAG W TYTULE PRZELEWU).

1.3) na opłacenie czekamy 5 godzin i w tym czasie należy przesłać potwierdzenie wpłaty (wystarczy mms ze zdjęciem przelewu) lub na adres: kmdobrywieczor@gmail.com

1.4) brak potwierdzenia w tym czasie powoduje skreślenie z listy uczestników a ewentualne przelewy po tym czasie będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane.

2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom z zakupionymi biletami przysługuje zwrot pieniędzy za zakup biletu. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń oprócz ceny zakupionego biletu.

3. Informacje dotyczące imprez w klubie „Dobry wieczór” oraz obowiązujące ceny biletów wstępu do klubu, znajdują się na stronie internetowej klubu pod adresem www.tomula.pl w zakładce “klub muzyczny Dobry wieczór”.

4. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

Par. 3

Bezpieczeństwo

  1. Dla bezpieczeństwa gości klub prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy pomocy pracowników posiadających identyfikatory.

  2. Pracownicy mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na teren klubu przedmiotów, wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia przepływu ludzi przez klub, ewakuacji, etc.

  3. W przypadku łamania prawa lub regulaminu klubu lub niszczenia mienia klubu pracownicy są uprawnieni do podjęcia decyzji o opuszczeniu prze gościa klubu terenu klubu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby do przyjazdu policji.

  4. Klub nie posiada szatni i za wszystkie rzeczy pozostawione w całym obiekcie klub nie odpowiada.

Par. 4

Warunki końcowe

  1. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych.

  2. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.

  3. Osoby dokonujące zakupu biletu w obowiązku zapoznać się z regulaminem klubu muzycznego „Dobry wieczór” oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu klubu „Dobry wieczór”

  4. Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy przesyłać na adres: kmdobrywieczor@gmail.com