Karta klubowa 

Klubu muzycznego “Dobry wieczór”  

 

I. Zasady członkostwa w klubie muzycznym „Dobry wieczór”.

a) Karty klubowe przyznawane są wyłącznie uznaniowo, nie można ich kupić w żaden bezpośredni sposób. 

b) Karta wystawiana jest imiennie i nie można jej przekazywać innej osobie, dlatego ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela. 

c) Karta jest własnością klubu „Dobry wieczór” i klub zastrzega sobie prawo do odebrania karty członkowskiej bez podania przyczyny. 

d) Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad członkostwa w dowolnej chwili. 

e) Posiadacz karty klubowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i do otrzymywania informacji o odbywających się w klubie imprezach. Jednocześnie nie ma prawa wglądu do danych drogą elektroniczną. 

II. Przyjmowanie do grona klubowiczów.

a) Osoby zainteresowane członkostwem w klubie powinny wypełnić wniosek o przyznanie karty klubowej dostępny na stronie https://tomula.pl/klub-muzyczny-dobry-wieczor/karta-klubowa/ i przesłać go na adres mailowy kmdobrywieczor@gmail.com lub wysłać na nr 507022092. Po wypełnieniu wniosku z wymaganymi danymi osobowymi i jego pozytywnym rozpatrzeniu nr karty zostanie przesłany mailowo do osoby ubiegającej się o jej wydanie po upływie 7-10 dni. 

b) Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wydania karty bez podania przyczyny. 

III. Opłaty 

Wydanie karty jest bezpłatne. Od 2024 roku karty są wystawiane jedynie w formie elektronicznej. Klubowicz otrzymuje jedynie numer karty członkowskiej poprzez wiadomość mailową. 

IV. Przywileje

Karty klubowe upoważniają do organizacji imprez okolicznościowych w klubie „Dobry wieczór”.  

V. Wykluczenia z klubu

Zastrzegamy sobie prawo do pozbawienia członkostwa w klubie w przypadku działania niezgodnego z prawem, nieodpowiedniego zachowania członka klubu podczas imprezy lub niestosowanie się do regulaminu klubu. 

VI. lnne

Każdego posiadacza karty, obowiązuje regulamin klubu, którego warunki znajdują się na stronie internetowej https://tomula.pl/klub-muzyczny-dobry- wieczor/regulamin/ .